การรับสมัครนักเรียน

***สมัครวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า***

โรงเรียนสาธิตบางนา กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 

รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6  อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

เน้นพหุปัญญา และการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมอง  มีการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเป็นรายบุคคล  

จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกิน 25 คน  อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 8 มีการดูแลอย่างใกล้ชิด

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“รักการอ่าน เชี่ยวชาญศาสตร์ศิลป์ สื่อสารหลากภาษา มีภาวะผู้นำ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“สังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม”

โรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร English Language Focus (ELF) เน้นการเรียนภาษาอังกฤษที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาที่มีความรู้ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับครูไทย และวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้หลักสูตร Leader In Me เพื่อพัฒนาการมีภาวะผู้นำ รวมถึงการใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กมีทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนต่อหนึ่งภาคเรียน (หนึ่งปีมีสองภาคเรียน)

- ชั้นเตรียมอนุบาล
21,000 บาท/ภาคเรียน
- ชั้น อนุบาล 1 – 3
26,000 บาท/ภาคเรียน
- ชั้น ป.1 – ป.6
26,000 บาท/ภาคเรียน
- ชั้น ม.1 – ม.6
28,000 บาท/ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมการเรียน รวมค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่าง , ค่าเรียนวิชาพิเศษ เช่น ว่ายน้ำ , ภาษาจีน,คอมพิวเตอร์ ,ภาษาอังกฤษ,ทำอาหาร,ศิลปะ เป็นต้น

หลักฐานการรับสมัคร
- สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-ผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
- หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด หรือใบรับรอง
- รูปถ่ายนักเรียน สี หรือขาว-ดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1  รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)

***สมัครวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า***

โรงเรียนสาธิตบางนา
103 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2750-4965, 0-2752-4670โทรสาร 0-2312-1528
Website : www.satitbangna.ac.th  E-mail : webmaster@satitbangna.ac.th
Designed by kokaehosting.com